గుడ్డు, నిమ్మకాయ కషాయంతో ఉపయోగాలు-Egg Amino Acid

Details

గుడ్డు, నిమ్మకాయ కషాయం, మొక్కల ఎదుగులకు, పూత, కాయ బాగా వచ్చేందుకు ఉపయోగపడుతుంది. రోగాలను తట్టుకునే శక్తి పెరుగుతుంది.